KURZY ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Program ÚČETNICTVÍ je sestaven z pěti navazujících modulů. Moduly je možné objednávat samostatně a pro pokročilejší moduly není povinnost absolvovat předchozí kurz u stejné společnosti. Velikost skupiny je od 1 do 9 posluchačů. Přesné termíny a časy školení naleznete na webových stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o. nebo zde.

Každý výukový den probíhá stejně:
 1. zopakujeme si látku z předešlého dne
 2. probereme novou látku
 3. natrénujeme jí na praktických příkladech 

Pokud nepotřebujete kurz, ale pouze upevnit své znalosti, nabízíme SEMINÁŘE

Jestli hledáte rekvalifikační kurz Účetnictví nebo Mzdového účetnictví, podívejte se zde.

 

Účetnictví pro úplné začátečníky – 36 vyučovacích hodin

Pokud nemáte vůbec žádné zkušenosti s účetnictvím a chcete účtovat, nejen se učit, je tento kurz přesně pro vás. Každý vyučovací den začínáme opakováním probrané látky, následuje výklad nového tématu a závěr je opět věnován příkladům. Tento kurz je zároveň 1. modulem akreditovaného kurzu Účetnictví. 

Osnova kurzu:

1. den legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu

2. den  účtová třída 2, 3 a související účty – pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy

3. den opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností

4. den mzdy – výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců – druhy, náhrady, zúčtování; účtování DPH

5. den – účtová třída 0 – dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM

6. den – účtová třída 1 – dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku – nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

 
Termíny kurzu 18. 04. - 27. 04. 2017
02. 05. - 12. 05. 2017
06. 05. - 14. 05. 2017 víkendový kurz
Délka kurzu 6 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 4 500 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti  Yesowl Consulting s.r.o. 
 
 

Účetnictví pro mírně pokročilé – 36 vyučovacích hodin

Pro začínající účetní, kteří již zísali základní dovednosti a umí zaúčtovat jednoduché účetní případy. Účast v kurzu není podmíněna návštěvou žádného jiného kurzu v naší společnosti. Tento kurz je zároveň 2. modulem akreditovaného kurzu Účetnictví.

Osnova kurzu:

1. den – shrnutí osnov modulu ÚÚZ – velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování pokladny a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku

2. den – účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky – pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace

3. den – cestovní náhrady – legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň

4. den – přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech

5. den – účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů

6. den – kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7; souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP

 

Termíny kurzu 15. 05. - 25. 05. 2017
25. 03. - 02. 04. 2017 víkendový kurz
27. 05. - 04. 06. 2017 víkendový kurz
Délka kurzu 6 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 4 500 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti  Yesowl Consulting s.r.o. 
 
 

Účetnictví pro pokročilé – 30 vyučovacích hodin

Kurz je zaměřen na absolventy různých kurzů a škol se zaměřením na účetnictví, kteří již mají základní znalosti, ale pro lepší uplatnění na trhu práce by si je rádi rozšířili. Dále je vhodný pro absolventy modulu ÚMP. Cílem je nabídnout ucelené příklady k procvičení. Každý den čeká posluchače jedno téma, na které obdrží kompletní příklad včetně originálů dokladů, směrnic a další potřebných materiálů. Příklad je souhrnem vzájemně navazujících účetních operací od jednoduchých až po „libůstky a chytáky“ z praxe.

Osnova kurzu:

1. den – Účetní operace související s uzavíráním účetního období. S lektorem bude podrobně probráno téma inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů včetně potřebných interních směrnic. Součástí souhrnného příkladu budou přechodné účty aktiv a pasiv (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy).

2. den – Téma dne je dlouhodobý majetek. V podkladech najdou posluchači interní doklady související se zařazením, technickým zhodnocením a vyřazením majetku. S lektorem proberou potřebné interní směrnice i praktická doporučení. Součástí souhrnného příkladu bude i účtování leasingu a odpisů.

3. den – Téma dne jsou zásoby. V neúčetní části se posluchači seznámí s interními směrnicemi, variantními řešeními účtování způsobem A a B. Dále si vyzkouší různé způsoby ocenění. V souhrnném příkladu se kromě jiného objeví účtování zásob vlastní výroby a aktivace.

4. den – Účtování finančního majetku.  Probíraná témata budou kromě cenných papírů a směnek také pohledávky v CZK i cizí měně. S lektorem si posluchači projdou potřebné dokumenty, způsoby vymáhání, tvorby a účtování opravných položek včetně odpisu nedobytné pohledávky.

5. den – Poslední téma kurzu je účtování daní a dotací – Kromě shrnutí možných dotačních titulů a jejich rozdílným způsobům účtování se posluchači naučí účtovat o odložené dani z příjmů a vyrovnání daní. V praktickém příkladu si prověří schopnost účtovat zálohové faktury včetně dopadu na DPH.

Termíny kurzu 07. 06. - 21. 06. 2017
Délka kurzu 5 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 3 750 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 6.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti  Yesowl Consulting s.r.o. 
 
 

Praktické účetnictví – 18 vyučovacích hodin

Komu nestačí účtování cvičných příkladů účetních operací, může si přijít vyzkoušet účetní práci na reálných dokladech, které jsou sestaveny do průřezu účetnictvím celého roku, včetně účetní uzávěrky. Součástí kurzu je i sestavení přiznání k dani silniční do reálného formuláře a mnoho dalších praktických ukázek.

Osnova kurzu:

1. den – rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty

2. den – práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani

3. den – práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

 

Termíny kurzu 05. 06. - 08. 06. 2017
08. 04. - 09. 04. 2017 víkendový kurz
10. 06. - 11. 06. 2017 víkendový kurz
Délka kurzu 3 dny po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 2 250 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.
 
 

Manažerské účetnictví – 30 vyučovacích hodin

Aby účetní dokázala komunikovat s controllingem a managementem, potřebuje umět číst účetní výkazy a vyhodnocovat je z pozice ekonomů. Naučíte se orientovat v účetních výkazech a vyhodnocovat je z pozice finančního nebo nákladového controllingu. 

Osnova kurzu:

1. den – orientace v rozvaze a výsledovce, vztahy v rozvaze (poměry aktiv a pasiv, ukazatelé), obraz hospodaření firmy z hlediska výsledovky a rozvahy, nákladový controlling

2. den – majetek (členění, vliv na rozvahu a hospodářský výsledek), pohledávky a zásoby (opravné položky, obrátka), finanční controlling, reporting a výkazy hospodaření

3. den – struktura nákladů (variabilní, fixní druhové členění a jejich vliv na hospodářský výsledek, efektivita vynaložených nákladů), kapitálové a provozní náklady, kalkulace vlastních a variabilních nákladů, kalkulace marže a hrubého výnosu, hledání úspor

4. den – investiční controlling (rentabilita a návratnost investic, NPV investic), ukazatelé rentability (vlastního kapitálu, nákladů a výnosů), cash flow (finanční plán, cash pooling)

5. den – kontrola účetnictví, účetní závěrka a účetní směrnice, rozpočet, optimalizace daňového základu, manažerský reporting, podnikatelský plán, diskuse

 

Termíny kurzu bude upřesněno dle poptávky posluchačů
Délka kurzu 5 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 3 750 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.

Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.

 

SOUBOR MODULŮ ÚČETNICTVÍ:

Pro posluchače, kteří potřebují proniknout do účetnictví jako celku máme připraveny soubory modulů za zvýhodněné ceny.

Účetnictví roku – 90 vyučovacích hodin

Obsahuje moduly Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročilé a navíc zdarma jako bonus modul Praktické účetnictví. Podrobnosti včetně obsahu naleznete zde

Jednotlivé moduly kurzu:
ÚÚZ – účetnictví pro úplné začátečníky (6 přednáškových dní)
ÚMP – účetnictví pro mírně pokročilé (6 přednáškových dní)
PÚ – praktické účetnictví (3 přednáškové dny)
 
Osnova kurzu:

1. den – legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu

2. den – účtová třída 2, 3 a související účty – pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy

3. den – opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností

4. den – výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců – druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH

5. den – účtová třída 0 – dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM

6. den – účtová třída 1 – dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku – nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

7. den  – shrnutí osnov modulu ÚÚZ – velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování poklady a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku

8. den – účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky – pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace

9. den – cestovní náhrady – legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň

10. den – přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech

11. den – účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů

12. den – kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7;  souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP

13. den – rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty

14. den – práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy

15. den – práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

 

Termíny kurzu 02. 05. - 08. 06. 2017
Délka kurzu 15 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 9 900 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.
 
 

Komplexní účetnictví – 120 vyučovacích hodin

Obsahuje moduly Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročlé a navíc zdarma jako bonus modul Praktické účetnictví. Podrobnosti včetně obsahu naleznete zde

Jednotlivé moduly kurzu:
ÚÚZ – účetnictví pro úplné začátečníky (6 přednáškových dní)
ÚMP – účetnictví pro mírně pokročilé (6 přednáškových dní)
ÚPP – účetnictví pro pokročilé (5 přednáškových dní)
PÚ – praktické účetnictví (3 přednáškové dny)
 
Osnova kurzu:

1. den – legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu

2. den – účtová třída 2, 3 a související účty – pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy

3. den – opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností

4. den – výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců – druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH

5. den – účtová třída 0 – dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM

6. den – účtová třída 1 – dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku – nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

7. den – shrnutí osnov modulu ÚÚZ – velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování pokladny a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku

8. den – účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky – pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace

9. den – cestovní náhrady – legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň

10. den – přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech

11. den – účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů

12. den – kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7; souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP

13. den – opakování přechodných účtů aktiv a pasiv; tvorba a účtování rezerv, inventarizace

14. den – účtování leasingu; vymáhání pohledávek a jejich odpis

15. den – opakování účtování zásob materiálu a zboží; účtování zásob vlastní výroby; aktivace

16. den – účtování finančního majetku – cenné papíry, směnky; opakování účtování cizích měn

17. den – účtování daní a dotací – možné dotační tituly, způsoby účtování; účtování o odložené dani z příjmů; vyrovnání daní

18. den – rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty

19. den – práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani

20. den – práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

 

Termíny kurzu 02. 05. - 21. 06. 2017
Délka kurzu 20 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 12 000 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.
 
 

Mzdové účetnictví prakticky

Pro začínající mzdové účetní a personalisty, pro ty, kdo si potřebují mzdové účetnictví zopakovat a doplnit znalosti o změny, které v této oblasti nastaly. Pro všechny, kdo potřebují přednášené téma pochopit a naučit se reálně počítat mzdu, nejen pasivně poslouchat výklad.

 

Osnova a obsah kurzu:

 1. den – Úvod do základních výpočtů mezd

  Shrnutí teorie mzdového účetnictví, praktické výpočty dovolených, zákonných srážek, odměňování, průměrných výdělků

 2. den – Ostatní srážky

  Srážky (exekuce od A do Z – administrativa, druhy srážek, určení pořadí, výpočet, praktické příklady včetně ukázek písemností) 

 3. den – Cestovní náhrady

  Legislativa, evidence, vysílání zaměstnanců, druhy náhrad, vykazování, nároky, archivace

 4. den – Náhrady za škodu

  Škody a odškodnění pracovních úrazů, odpovědnost, pracovní úraz, nemoc z povolání, náhrady za majetek vnesený

 5. den – Nemocenské pojištění

  Nemocenská (dávky, podmínky tiskopisy, evidence a oznamovací povinnosti)

 6. den – Důchodové pojištění

  Důchodové pojištění (dávky, podmínky, tiskopisy, evidence a oznamovací povinnosti zaměstnavatelů)

 7. den – Praktické příklady

  Praktické nácviky výpočtu jednotlivých oblastí mezd dle probrané látky, upozornění na nejčastější chyby v práci mzdové účetní a případné postihy kontrolních orgánů

 8. den – Komplexní příklad

 

 

Termíny kurzu 04. 05. - 30. 05. 2017
Délka kurzu 8 dní po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 6 000 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.
 
 

 

Program DANĚ je rozdělen na dva moduly. Velikost skupiny od 1 do 9 posluchačů. Přesné termíny a časy školení naleznete na webových stránkách společnosti Yesowl Conslting s.r.o. nebo zde.

Základy daní – 18 vyučovacích hodin

Pokud nemáte vůbec žádné zkušenosti s daňovou problematikou a chcete porozumnět, nejen se učit, je tento kurz přesně pro vás. Během tří dnů se seznámíte se základním legislativním rámcem daňové problematiky související s účetní prací a na praktických příkladech si vyzkoušíte své nové znalosti včetně vyplnění formulářů daňových přiznání.

Osnova kurzu:

1. den daňová soustava v ČR – základní přehled, zákon o dani silniční – teorie a praktický příklad, zákon o dani z příjmů – základní pojmy, metodika výpočtu daně z příjmů fyzických osob

2. den zákon o dani z příjmů – nezdanitelné částky, slevy na dani, daňové a nedaňové výdaje

3. den zákon o dani z přidané hodnoty – předmět daně, správa daně, místo a datum uskutečnění zdanitelného plnění, nárok na odpočet, daňové doklady, osvobozená plnění bez nároku na odpočet, koeficient pro výpočet

 

Termíny kurzu 10. 04. - 13. 04. 2017
12. 06. - 16. 06. 2017
22. 06. - 23. 06. 2017 víkendový kurz
24. 06. - 25. 06. 2017 víkendový kurz
Délka kurzu 3 dny po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30
Cena kurzu 2 250 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.
 

 

Daňová evidence – 18 vyučovacích hodin

Pokud nemáte vůbec žádné zkušenosti s daňovou problematikou a chcete prakticky vést evidenci pro podnikatele (OSVČ), nejen se učit, je tento kurz přesně pro Vás. Během tří dnů se seznámíte se základním legislativním rámcem pro evidenci podnikání a dozvíte se množství praktických rad.

Osnova kurzu:

1. den legislativa, předpisy, přehled účetní práce, oznamovací povinnost vůči úřadům, archivace, personalistika, ochrana osobních údajů, zákonné pojištění

2. den evidence příjmů a výdajů – doklady, deník, evidence majetku, evidence zásob, služební cesty a jejich evidence

3. den – inventarizace, podklady pro daňové přiznání, praktický příklad celého podnikatelova roku

 

Termíny kurzu termín bude upřesněn
Délka kurzu 3 dny po 6 vyučovacích hodinách
Čas 8:30 - 13:30
Cena kurzu 2 250 Kč
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde nebo na stránkách společnosti Yesowl Consulting s.r.o.

HODNOCENÍ POSLUCHAČŮ

Se školením jsem byla spokojená, velikou výhodou bylo, že pro nás vaše vzdělávací společnost udělala kurz v podstatě šité na míru. Byly jsme jen dvě ze stejné firmy a mohly se tak věnovat hlavně problematice, která nás konkrétně zajímá a je důležitá pro naši firmu, takže super! Bylo i dobré, že jsme si spoustu účetních operací procvičily na konkrétních příkladech. 

Dáša Příkopová, Účetnictví pro mírně pokročilé, prosinec 2016

Hodnocení z mé strany je pouze kladné. Lektorka Jana Votava nám všechno krásně a srozumitelně vysvětlila. Byla milá, příjemná a každá hodina kurzu utekla jako voda. Jsem naprosto spokojená.

Zuzana Kuncová, Účetnictví pro mírně pokročilé, prosinec 2016

Celý kurz mi plně vyhovoval. Byla zde přátelská atmosféra.

Jitka Dobrovolná, Účetnictví pro úplné začátečníky, listopad 2016

Kurz Účetnictví byl pro mě úplnou neznámou... Teď jsem ráda, že jsem ho absolvovala právě v Černobílém centru. Kurz jsem měla na doporučení od známé, která byla moc spokojená. Ani já nemohu říci nic jiného. Vstřícnost lektorky paní Řepové, možnost na cokoliv se zeptat, přehledné materiály a příjemné prostředí.... Ráda půjdu na pokračování... 

Petra Tichá, kurz Účetnictví pro úplné začátečníky - září 2015

Kurz Základy daní hodnotím velice pozitivně. V krátkém čase mi poskytl přehled o daních týkajících se podnikání, naučila jsem se počítat a vyplňovat daňová přiznání, přihlášky a registrace k daním. Získala jsem důležité informace, které určitě využiji při práci s účetnictvím. Paní lektorka Eva Řepová je velmi vzdělaný, pozitivní a sympatický člověk. Její vyučovací hodiny jsou příjemné, zajímavé, obohacené o praktické zkušenosti a zábavné. Poskytla mi zkušeně a profesionálně veškeré informace, které jsem potřebovala a pomohla mi i s jinou problematikou v účetnictví, která se přímo netýkala daného kurzu. Jsem velice ráda, že jsem u ní kurz absolvovala a pokud budu ještě někdy potřebovat doučit něco, čím se zabývá, určitě se obrátím na ni. Vřele doporučuji a moc děkuji za její ochotu, pomoc a vstřícnost.

Martina Jonášová, únor 2015

Výkon lektorky Jany Řezáčové - Díky vysoké profesionální úrovni paní lektorky jsem získla všechny potřebné informace. Jana vše velmi dobře vysvětlila na příkladech z praxe. Především děkuji za individuální přístup!

Marie Koutská, Praktické účetnictví - srpen 2016