Účetnictví

Uzavírání účetního období

Kurz je zaměřen na absolventy různých kurzů a škol se zaměřením na účetnictví, kteří již mají základní znalosti, ale pro lepší uplatnění na trhu práce by si je rádi rozšířili.

Osnova: Účetní operace související s uzavíráním účetního období. S lektorem bude podrobně probráno téma inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů včetně potřebných interních směrnic. Součástí souhrnného příkladu budou přechodné účty aktiv a pasiv (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy).

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA               
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)


 

Dlouhodobý majetek

Seminář zaměřený na praktické zvládnutí evidence a účetnictví dlouhodobého majetku. V podkladech najdou posluchači interní doklady související se zařazením, technickým zhodnocením a vyřazením majetku. S lektorem proberou potřebné interní směrnice i praktická doporučení. Součástí souhrnného příkladu bude i účtování leasingu a odpisů.

Termíny semináře 19.09.2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)


 

Zásoby

Seminář vhodný pro všehny začínající účetní, kteří si potřebují na praktických příkladech zopakovat kompletní postup V neúčetní části se posluchači seznámí s interními směrnicemi, variantními řešeními účtování způsobem A a B. Dále si vyzkouší různé způsoby ocenění. V souhrnném příkladu se kromě jiného objeví účtování zásob vlastní výroby a aktivace.

Termíny semináře 10.10.2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA              
Cena:
1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)


 

Účtování finančního majetku

Probíraná témata budou kromě cenných papírů a směnek také pohledávky v CZK i cizí měně. S lektorem si posluchači projdou potřebné dokumenty, způsoby vymáhání, tvorby a účtování opravných položek včetně odpisu nedobytné pohledávky.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA             
Cena:
1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)


 

Účtování daní a dotací

Kromě shrnutí možných dotačních titulů a jejich rozdílným způsobům účtování se posluchači naučí účtovat o odložené dani z příjmů a vyrovnání daní. V praktickém příkladu si prověří schopnost účtovat zálohové faktury včetně dopadu na DPH.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA               
Cena:
1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)


 

Účetní uzávěrka v příkladech 

Seminář je určen všem účetním, kteří se připravují na účetní uzávěrku za rok 2016 a chtějí se dozvědět o novinkách v daních pro rok 2017

Osnova: Inventarizace krok za krokem (protokoly, kontrola, vypořádání inventarizačních rozdílů, inventarizační zápisy), postup účetní uzávěrky – opravné položky, kurzové rozdíly, závěrkové účty, sestavení výkazů rozvahy a výsledovky, informace o připravovaných novinkách v dani z příjmů a DPH (včetně Kontrolního hlášení), shrnutí a dotazy.

Termíny semináře 20. 03.2017
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v příkladech 

Seminář je určen pro začínající i mírně pokročilé účetní, podnikatele a všechny, kdo si budou zpracovávat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016 bez pomoci účetní. Pro všechny OSVČ.

Cíl: Posluchači během přednášky projdou krok za krokem úkony potřebné pro uzavření daňové evidence podnikatelů a za pomoci zadání praktického příkladu si sestaví vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Dále se seznámí s avizovanými změnami platnými pro rok 2017 v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a elektronické evidence tržeb.

Osnova: Kontrola daňových a nedaňových výdajů, přehled požadované evidence a způsob zápisu, inventarizace majetku a pokladny, používání vozidel pro služební účely a daň silniční, souběh příjmů, odčitatelné položky od základu daně, možná variantní řešení daňové optimalizace, sestavení daňového přiznání dle zadaného příkladu, upozornění na plánované novinky z oblasti daní pro rok 2016, shrnutí a dotazy.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Semináře je určen začínajícím účetním a absolventům škol a kurzů zaměřených na účetnictví, kteří potřebují podrobně probrat problematiku majetku podniku a vyzkoušet si jeho účtování na praktických příkladech.

Osnova: evidence majetku – karty, protokoly, interní směrnice; účtování – dlouhodobý majetek v rozvaze a jeho rozdělení, oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisování, shrnutí a dotazy.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA               
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Od teorie k praxi

Seminář určen absolventům kurzů účetnictví, studentům ekonomicky zaměřených škol a začínajícím účetním, kteří potřebují vyzkoušet své teoretické znalosti na praktických příkladech

Osnova: vzájemně navazující příklady účtování záloh, zásob, dlouhodobého majetku, používání přechodných účtů aktiv a pasiv, upozornění na nejčastější chyby nalezené při kontrolách, shrnutí, dotazy.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Cestovní náhrady a automobil v podnikání 

Seminář určený pro podnikatele, administrativní pracovníky a účetní, kteří potřebují kompletně obsáhnout problematiku cestovních náhrad při využívání automobilů v podnikání

Osnova: uplatňování cestovních náhrad u podnikatelů a daňové dopady při použití automobilu (vlastní, leasing, vložený, zapůjčený), administrativní povinnosti podnikatelů při služebních cestách a jejich vykazování, způsob výpočtu cestovních náhrad a jejich evidence, silniční daň včetně zpracování do formuláře daňového přiznání, shrnutí a dotazy.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)


 
Interní směrnice související s účetnictvím 

Seminář určený účetním a podnikatelům, kteří potřebují získat přehled o aktuálních směrnicích používaných v účetní jednotce.

Osnova: Obecné náležitosti interních předpisů; Směrnice o oběhu a náležitostech dokladů; Směrnice o dlouhodobém majetku; Tvorba účtového rozvhu; Další alternativní směrnice a nařízení; Shrnutí a dotazy.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA               
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 
 

Základy podvojného účetnictví pro neúčetní

Seminář určený pro podnikatele a majitele firem, kteří potřebují porozumět účetním výkazům a "požadavkům" svých finančních účetních.

Osnova: Doklady, které se dají použít v účetnictví; účetní sestavy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát - jak se v nich vyznat; Přehled povinností účetních a termínů pro daně a instituce; Shrnutí a dotazy.

Termíny semináře termín bude upřesněn
Délka semináře 6 vyučovacích hodin
Čas 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Lektorka: Eva Swalens Řepová, MBA                
Cena: 1.000 Kč (cena vč. kompletních materiálů a občerstvení)

 

 

Investiční controlling 

Seminář věnovaný problematice investičního controllingu. Podrobně bude probírána rentabilita a návratnost investic, NPV investic a ukazatelé rentability (vlastního kapitálu, nákladů a výnosů). Dále se posluchači seznámí s cash flow (finanční plán, cash pooling). Na závěr semináře bude čas na dotazy a příklady z praxe. Seminář je součástí kurzu Manažerské účetnictví – více informací o kurzu zde.

– termín dle zájmu posluchačů

Lektorka: Ing. Iva Pelka

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode