Účetní okénko 8/2017

DHM - evidence, směrnice, drobný HM

Sluneční pozdrav, milí účetní.

Srpnový pozdrav píši v duchu prázdninového klidu a pohody. Jak jsem již slíbila
v minulém Okénku, téma tohoto vstupu do prázdninového rytmu bude majetek
firmy. Zmíním se v něm o potřebné evidenci, směrnicích, které upravují
veškeré nakládání s majetkem a také základní dělení majetku.

Asi nikoho nepřekvapí, že majetek je vše, co jsme do firmy nakoupili a následně používáme
pro zajištění, udržení a dosažení příjmů (jak nás nabádá zákon o dani
z příjmů... J). Co je to ale DLOUHODOBÝ majetek? Jednoduše vše, co od
pořízení ve firmě používám dobu delší, než jeden rok. Tím pádem to může být
stejně tak osobní automobil za statisíce korun jako nástěnné hodiny za
stokorunu. Co s teď?

Pokud nahlížíme a majetek, měli bychom brát v úvahu dva základní aspekty. Bohužel, někteří kolegové si vystačí
pouze s pohledem daňovým, tzn. rozlišení na dlouhodobý majetek je řízen §§
26 a následujícími dle  Zákona o dani z příjmů.
Zde je hranicí 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tisíc u majetku nehmotného.
My, účetní profesionálové ovšem víme, že daňové zákony jsou jen jedním
hlediskem. Pro naši práci je rozhodující Zákon o účetnictví, který (Český
účetní standard pro podnikatele č.013). Pojďme si tedy zopakovat pár nezbytných
bodů.

Základní členění majetku je určeno firemní směrnicí. Význam směrnic si připomeneme v příštím Okénku, a proto
dnes jen shrnu obsah Interní směrnice zabývající se právě otázkou majetku. Směrnice by měla obsahovat aspoň tyto body:

 • Název, adresa a identifikace podnikatele
 • Uvozovací věta a úvodní ustanovení
 • Vlastní text: způsob pořízení, ocenění (vč. definice případných vícenákladů), rozdělení (hmotný,
  nehmotný, drobný), evidence (seznamy, karty majetku), způsob účtování, odpisy dlouhodobého majetku, způsob vyřazení
 • Závěrečná ustanovení
 • Schválení a podpis odpovědného pracovníka
 • Rozdělovník, účinnost,
 • Seznam příloh

Pro představu uvedu malý příklad:

Třídící znak pro způsob evidence hmotného majetku je pořizovací cena

 • do 500 Kč - neevidujeme a účtujeme přímo do spotřeby na účet 505
 • rozmezí 501 -5000 Kč - evidujeme v soupisu majetku a účtujeme na účet 506
 • rozmezí 5001 - 20000 Kč - evidujeme na kartách dlouhodobého drobného majetku a účtujeme v režimu časového rozlišení za použití účtu 381 (doba časového rozlišení jsou 2 roky)
 • rozmezí 20001 - 39999 Kč - evidujeme na kartách dlouhodobého drobného hmotného majetku a účtujeme na rozvažných účtech třídy 1 (účet 115), způsob opotřebení je určen na kartě DDHM a poměrná spotřeba daného účetního období přeúčtování nejdéle k poslednímu dni účetního období na účet 507
 • DHM s pořizovací cenou od 40000 Kč - evidujeme na kartách DHM společně s odpisovým plánem, DHM účtujeme přes
  účet pořízení 042, na základě protokolu o zařazení do užívání přeúčtováváme na účet 022 a míru opotřebení (tzn. účetní odpis) vyjadřujeme na účtu 082

Častou chybou účetních je rovnítko mezi účetním a daňovým odpisem. Pro jednoznačný výklad tedy jen připomínám:

 • Daňový odpis vychází ze zákona o dani z příjmů a určuje pouze způsob postupného rozpuštění pořizovací ceny do daňově uznatelných nákladů (vyjádřeno ročně v daňovém přiznání k dani z příjmů)
 • Účetní odpis je přesným odrazem skutečné míry opotřebení majetku a snížení účetní hodnoty
  měsíčním přeúčtováním určené částky do nákladů na účet 551/082

Jak jsem již naznačila dříve, téma majetku je velice obsáhlé a zde je samozřejmě shrnuto jen to nejdůležitější a
v naprostém minimu. Pro zvídavé čtenáře a posluchače chystáme od září 2017 řadu kurzů a seminářů zaměřených právě na práci s doklady a interními směrnicemi.

Se všemi se těším na shledanou opět za měsíc...


Eva Swalens Řepová, Yesowl Consulting s.r.o.


Účetní okénko 7/2017

Drazí  informacechtiví přátelé,

červnové okénko píši na vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Popíjím
léčivou vodu a užívám si divoké přírody všude okolo. I když mám pocit, že jsem
se ocitla v naprosté divočině přírody, nezapomínám na divokost naší účetní
práce a ráda bych shrnula to, co nás čeká.

Možná vás můj úvod naladil na prázdninový rytmus, na kterém
se za pár dní všichni povezeme. Neměli bychom ovšem zapomenout na povinnosti,
související s ukončením účetního období. Prázdniny jsou ideálním časem
nejen k odpočinku, ale také k práci, na kterou přes běžný rok nezbývá
čas. Lidé si užívají volna, telefony méně zvoní a ani úředníci se svými
kontrolami nevykazují takovou aktivitu, jak po zbytek roku. Pokud už nás život
zavál do účetní kanceláře, můžeme během prázdnin provést veškeré úkony spojené
s účetní závěrkou a archivací dokladů.

Zákon o účetnictví nám ukládá povinnost inventarizovat
veškeré účty, které v příslušném účetním roce vykázaly pohyb. Tuto činnost
bychom měli mít hotovou před podáním daňového přiznání (tedy do 1.4., popříp.
1.7.roku následujícího po účetním obdobím shodným s kalendářním rokem).
Zkontrolujeme tedy, zda opravdu máme veškeré položky rozkryty a okomentovány.
Zaměříme se především na účtovou třídu 3 - zúčtovací vztahy, o kterou je mezi
kontrolory z řad FÚ největší zájem. Neméně důležitou oblastí je i majetek,
ale ten bude tématem příštího Zamyšleného okénka.

Uzavřené účetnictví máme dle ZoÚ §§ 31 a 32 povinnost
archivovat:

 • účetní
       závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let (počínajících
       koncem účetního období, kterého se týkají)

 • účetní
       doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh,
       přehledy po dobu 5 let (počínajících koncem účetního
       období, kterého se týkají)

 • účetní
       záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po
       dobu 5 let
   (počínajících koncem účetního období, kterého se
       týkají)

Doklady u plátců DPH podléhají při archivaci rovněž § 27
ZDPH, podle kterého je archivační doba 10 let na všechny doklady s DPH.

Archivační doba počíná běžet prvním dnem období, následujícího
po účetním období, do kterého doklad náleží. Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu
dokladů, neporušitelnost jejich obsahu, jejich čitelnost
 a na žádost správce daně za umožnění přístupu k nim bez zbytečného
odkladu
.

Účetní jednotky se zaměstnanci musí dodržovat ještě Zákon o
organizace a provádění sociálního zabezpečení a zaměřit se na archivaci
dokladů, souvisejících se mzdou zaměstnanců. Z archivačního hlediska se
uchovává vždy stejnopis Evidenčního listu důchodového pojištění 3 roky a mzdové
listy 30 let (mzdové listy zaměstnaných důchodců 10 let).

Zde je samozřejmě shrnuto jen to nejdůležitější a v naprostém
minimu. Pro zvídavé čtenáře a posluchače chystáme na září 2017 řadu kurzů a
seminářů zaměřených právě na práci s doklady a interními směrnicemi.

Se všemi se těším na shledanou opět za měsíc...

Eva Swalens Řepová


Účetní okénko

Účetní okénko pravidelně na Váš e-mail? My se o to postaráme!

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode