Účetnictví roku

90 vyučovacích hodin (15x6)

Obsahuje moduly Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročilé a navíc zdarma jako bonus modul Praktické účetnictví. Podrobnosti včetně obsahu naleznete zde. 

Jednotlivé moduly kurzu:
ÚÚZ - účetnictví pro úplné začátečníky (6 přednáškových dní)
ÚMP - účetnictví pro mírně pokročilé (6 přednáškových dní)
PÚ - praktické účetnictví (3 přednáškové dny)
 
Osnova kurzu:

1. den - legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu

2. den - účtová třída 2, 3 a související účty - pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy

3. den - opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností

4. den - výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců - druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH

5. den - účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM

6. den - účtová třída 1 - dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku - nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

7. den  - shrnutí osnov modulu ÚÚZ - velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování poklady a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku

8. den - účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky - pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace

9. den - cestovní náhrady - legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň

10. den - přechodné účty aktiv a pasiv - časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech

11. den - účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů

12. den - kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7;  souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP

13. den - rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty

14. den - práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy

15. den - práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

 
Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.
Učíme již od jednoho posluchače, maximální počet posluchačů je 9.
Více informací a poptávka po kurzech zde
 

Poptávka kurzu

Fotografie použita dle Creative Commons KimManleyOrt  Eva Swalens Řepová © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode