Interní směrnice

9/2017

Drazí kolegové.

Téma tohoto Okénka je sice často zmiňované, leč v praxi velmi opomíjené. Směrnice prezentují účetní jednotku a hlavně dokládají sjednocené postupy. Na interní směrnice odkazuje i naše legislativa. V podstatě se dá říci, že na vše ve firmě by měla být sepsána směrnice. My se v tuto chvíli zaměříme na směrnice, které máme mít jako účetní k dispozici.

O povinnosti účetní jednotky vést směrnice se dočteme v Zákonu o účetnictví i v Českých účetních standardech. Základní rozdělení účetních směrnic:

1) Zákonné - musí mít zpracované každá účetní jednotka

 • účetní rozvrh

 • seznam účetních knih

 • seznam číselných znaků a zkratek - podstatné pro srozumitelnost

 • odpisový plán

 • seznam číselných řad - kontrola přehlednosti

2) Ostatní

 • oběh dokladů

 • podpisové vzory

 • pokladna a pokladní operace

 • účtování a odepisování HM   

 • inventarizace
 • harmonogram účetní závěrky
 • oceňovací metody
 • časové rozlišení
 • tvorba a čerpání rezerv
 • kursové rozdíly, cizí měny, deriváty
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • paušály za pracovní oděvy, telefony, použití vlastního nářadí
 • úschova účetních písemností

Směrnice je třeba minimálně jednou ročně (na začátku nového účetního období) aktualizovat. V případě, kdy dojde při rozhodnutí účetní jednotky ke změně pravidel účetní práce, je potřeba příslušnou směrnici aktualizovat okamžitě.

Směrnice účetní jednotky by měla mít jasnou strukturu. Pro přehlednost a jednodušší orientaci uvádím aspoň základní body strukturování směrnic:

 • název a adresa

 • identifikační údaje

 • uvozovací věta

 • úvodní ustanovení

 • vlastní text

 • přechodná ustanovení

 • závěrečná ustanovení

 • schválení a podpis oprávněného pracovníka (musí být definován - např. parafa, razítko, elektronický,...) § 33 a ZoÚ

 • revize, rozdělovník, účinnost, vydal

 • seznam příloh

Téma interních směrnic je velmi rozsáhlé a není možné věnovat se jim dostatečně podrobně v tomto Okénku. Pokud Vás téma zajímá, sledujte naše webové stránky v sekci Semináře, kde připravujeme toto téma k prezentaci.

Se všemi se těším na shledanou opět za měsíc, kdy se začneme připravovat na ukončení účetního období. Těšit se můžete na téma inventarizace.

Eva Swalens Řepová