Komplexní účetnictví

20 x 6 hod.

dopol.  8:30 - 13:30 nebo odpol. 14:30 - 19:30

Pro všechny začínající nebo budoucí účetní, kteří potřebují účtovat kapitálovou společnost naprosto samostatně. Propojením teorie s praktickým nácvikem každý den postupně rozšiřujeme základní znalosti začínajících účetních a upevňujeme je směrem k uzavření účetního období. Vzhledem k délce kurzu je dostatek času na upevnění a procvičení probrané látky. Kurz je složený z modulů Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročilé a Praktické účetnictví.

Cena: 20.000,--

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet studentů: 2 - 9

Osnova kurzu

 1. den - legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu
 2. den - účtová třída 2, 3 a související účty - pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy
 3. den - opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností
 4. den - výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců - druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH
 5. den - účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM
 6. den - účtová třída 1 - dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku - nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí
 7. den - shrnutí osnov modulu ÚÚZ - velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování poklady a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku
 8. den - účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky - pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace
 9. den - cestovní náhrady - legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň
 10. den - přechodné účty aktiv a pasiv - časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech
 11. den - účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů
 12. den - kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7; souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP
 13. den - opakování přechodných účtů aktiv a pasiv; tvorba a účtování rezerv, inventarizace
 14. den - účtování leasingu; vymáhání pohledávek a jejich odpis
 15. den - opakování účtování zásob materiálu a zboží; účtování zásob vlastní výroby; aktivace
 16. den - účtování finančního majetku - cenné papíry, směnky; opakování účtování cizích měn
 17. den - účtování daní a dotací - možné dotační tituly, způsoby účtování; účtování o odložené dani z příjmů; vyrovnání daní
 18. den - rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty
 19. den - práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani
 20. den - práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

Poptávka kurzu

Vyberte si termín, který Vám nejlépe vyhovuje