Manažerské účetnictví

30 vyučovacích hodin (5x6)

Aby účetní dokázala komunikovat s controllingem a managementem, potřebuje umět číst účetní výkazy a vyhodnocovat je z pozice ekonomů. Naučíte se orientovat v účetních výkazech a vyhodnocovat je z pozice finančního nebo nákladového controllingu.

Cena: 

Lektor: Ing. Iva Pelka

Počet studentů: 3 - 12

Osnova kurzu

1. den - orientace v rozvaze a výsledovce, vztahy v rozvaze (poměry aktiv a pasiv, ukazatelé), obraz hospodaření firmy z hlediska výsledovky a rozvahy, nákladový controlling

2. den - majetek (členění, vliv na rozvahu a hospodářský výsledek), pohledávky a zásoby (opravné položky, obrátka), finanční controlling, reporting a výkazy hospodaření

3. den - struktura nákladů (variabilní, fixní druhové členění a jejich vliv na hospodářský výsledek, efektivita vynaložených nákladů), kapitálové a provozní náklady, kalkulace vlastních a variabilních nákladů, kalkulace marže a hrubého výnosu, hledání úspor

4. den - investiční controlling (rentabilita a návratnost investic, NPV investic), ukazatelé rentability (vlastního kapitálu, nákladů a výnosů), cash flow (finanční plán, cash pooling)

5. den - kontrola účetnictví, účetní závěrka a účetní směrnice, rozpočet, optimalizace daňového základu, manažerský reporting, podnikatelský plán, diskuse

Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení.


 Více informací a poptávka po kurzech zde

Poptávka kurzu

Termín kurzu není v tuto chvíli stanoven.

                          Kontaktujte nás, prosím!