Právo v podnikání

6 x 6 hod.

8:30 - 13:30 (30., 31. 10., 3., 6. a 8. 11. 2017)

Kurz je vhodný pro podnikatele, účetní i absolventy škol. Cílem je seznámit posluchače s právní soustavou ČR a podrobněji se zaměřit na oblasti, které jsou prakticky využitelné při podnikání. Kurz je možné zakoupit jako celek, nebo si vybrat jen určité výukové dny. Na další kurzy z nabídky společnosti Yesowl Consulting s.r.o. poskytujeme při zakoupení tohoto kurzu slevu 10 %.

Cena: 7.500,--

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet studentů: 2 - 6


Osnova

  1. den - Úvod do právní soustavy ČR - představení vybraných odvětví práva; systém rozhodování - řízení soudní (postup rozhodování soudů), podle trestního řádu (postupy, stížnosti, odvolání, dovolání), správní řízení (příslušnost, vedení, opravné prostředky) a insolvenční řízení (zahájení, rozhodnutí, přihlašování pohledávek, řešení), daňový řád (podání, postupy, průběh, opravné prostředky, placení daní).
  2. den - Občanský zákoník - základní pojmy (osoby, věcná práva, závazky, náhrady škody), druhy smluv (kupní, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu), ukázky konkrétních smluv a rozbor jejich náležitostí
  3. den - Zákon o obchodních korporacích - všeobecný přehled (vymezení základních rozdílů, povinné vklady, orgány, veřejné rejstříky), důkladný rozbor s.r.o. (založení, práva a povinnosti, změny, zánik společnosti)
  4. den - Zákoník práce - pracovněprávní vztah, pracovní poměr a dohody, pracovní doba, odměňování za práci, překážky v práci, dovolená, odpovědnost za škodu, doručování
  5. den - Vybraná témata zákonů, související s podnikatelskou praxí - trestního zákona (úmysl, nedbalost, druhy trestů); zákon o účetnictví včetně dalších předpisů; zákon o veřejném zdravotním pojištění a pojistném na veřejné zdravotní pojištění; zákon o pojistném na sociální zabezpečení a nemocenském pojištění
  6. den - Cenné papíry - legislativa, forma, vydávání cenných papírů, rozbor vybraných druhů cenných papírů (směnky, šeky)

Poptávka po kurzu