Účetnictví roku

90 vyučovacích hodin (15x6)

dopo 8:30 - 13:30 nebo 14:30 - 19:30

Pro všechny začínající nebo budoucí účetní, kteří potřebují účtovat společnost s ručením omezeným od založení účetnictví až po účetní závěrku celého roku. Propojením teorie s praktickým nácvikem každý den postupně rozšiřujeme základní znalosti začínajících účetních a upevňujeme je směrem k uzavření účetního období. Kurz je složený z modulů Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročilé a Praktické účetnictví.  

Cena: 15.000

Lektor: Eva Swalens Řepová

Počet studentů: 2 - 9

Osnova kurzu

1. den - legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu

2. den - účtová třída 2, 3 a související účty - pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy

3. den - opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností

4. den - výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců - druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH

5. den - účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM

6. den - účtová třída 1 - dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku - nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí

7. den - shrnutí osnov modulu ÚÚZ - velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování poklady a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku

8. den - účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky - pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace

9. den - cestovní náhrady - legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň

10. den - přechodné účty aktiv a pasiv - časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech

11. den - účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů

12. den - kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7; souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP

13. den - rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty

14. den - práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy

15. den - práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

Cena obsahuje kompletní výukové materiály, cvičebnici s příklady, psací potřeby a malé občerstvení. Více informací a poptávka po kurzech zde

Poptávka kurzu

Vyberte si termín, který Vám nejlépe vyhovuje